Informacja o realizowanej strategii podatkowej

w Polcom Modular sp. z o.o.  (dalej jako: „Spółka”)

 

  1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

 

W Spółce funkcjonują wewnętrzne reguły, procesy i wytyczne dotyczące wykonywania obowiązków podatkowych, ukierunkowane na minimalizację ryzyka niewywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Ww. procesy podlegają cyklicznej rewizji i aktualizacji. W Spółce funkcjonuje również wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. W obszarach podatkowych, które nie zostały zagospodarowane dokumentami pisemnymi, Spółka dba o zapewnienie odpowiednich zasobów i procesów w celu spełnienia wymogów ustawowych oraz prawidłowego wykonania przepisów prawa podatkowego.

 

Spółka terminowo składa deklaracje podatkowe, informacje podatkowe oraz rozliczenia podatkowe stanowią pełne odzwierciedlenie działalności gospodarczej Spółki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jest zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT czynny. Spółka co miesiąc, w ustawowym terminie składała deklaracje VAT. Jako pracodawca, Spółka pełni także funkcję płatnika PIT oraz składek na ubezpieczenie społeczne wobec swoich pracowników.

 

2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Spółka nie jest stroną umowy o współdziałanie z Szefem KAS. W przypadku kontaktów z organami podatkowymi Spółka wykazuje się chęcią współpracy, dostarczając terminowo wszystkie wyjaśnienia oraz żądane informacje.

 

3. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą.

 

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka realizowała obowiązki podatkowe wynikające z przepisów prawa podatkowego w odniesieniu m.in. do:

 

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka przekazała jako Korzystający 3 (trzy) informacje na podstawie art. 86b § 1, art. 86c § 1 i 2 oraz art. 86d § 4 Ordynacja podatkowa dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych oraz 1 (jedną) informację na podstawie art. 86b §  1,art. 86c § 1 i 2 oraz art. 86d § 4 Ordynacja podatkowa dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

4. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka realizowała transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Były to transakcje:

 

Szczegóły transakcji objęte są tajemnicą handlową.

 

5. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

W dniu 18 maja 2021 r. Spółka zawarła porozumienie z wierzycielami finansowymi mające na celu m.in. restrukturyzację zobowiązań Spółki. W związku z zawartym porozumieniem w dniu 20 maja 2021 r. wszyscy wierzyciele finansowi objęci układem częściowym oddali głosy za przyjęciem układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Spółki. Zgodnie z przyjętym układem, zobowiązania Spółki względem wierzycieli finansowych zostały uregulowane przez wspólnika, a w pozostałej części uległy umorzeniu. W dniu 7 września 2021 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu częściowego, w efekcie czego zadłużenie Spółki uległo częściowemu umorzeniu.

 

6. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

 

a. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w 14a § 1 Ordynacji podatkowej

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie ogólne interpretacji podatkowej.

b. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w 14b Ordynacji podatkowej

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

c. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w 42a ustawy o podatku od towarów i usług

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie wiążących informacji stawkowych.

d. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie wiążących informacji akcyzowych.

 

7. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

 

W roku podatkowym objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych z kontrahentami działającymi na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję.